Danish Taido Association

The Danish Taido Association consists today of a dojo in Copenhagen.

Copenhagen Taido dojo